Home
 
Accommodation Activity Search Add your business
 
Area Guides Activity Guides E-Newsletter What's On Outdoor Links Downloads News Archive About Us
 
Twitter Feed
 
Terms & Conditions Contact Us

Other Snowdonia-Active websitesSnowdonia-Active would like to thank TPNW for their investment towards the development of this site.
Tourism Partnership North WalesSnowdonia-Active has achieved Green Dragon Level 2
Green Dragon

Key LinksSnowdonia-Active Business Focus Item

Coleg Llandrillo BTEC National Diploma in Outdoor
04/07/2005

Coleg Llandrillo Cymru is committed to quality delivery of all aspects of sport.
The college has a strong partnership with the Conway Centre, who deliver the Outdoor modules. This is one of Wales’ premier outdoor education centres.
The course is assessed using the same format as the other level 3 courses. The assessment is continuous throughout the course, and on production of written work satisfying the criteria for each module.
Governing body awards are achieved by those who satisfy the entry requirements and demonstrate competence during their assessments.
There is a 4 week work placement at the end of year 1
Entry requirements;
You will need 4 GCSE’s at grade C and above (or equivalent) including English.
You will have an interest in outdoor activities, and will participate regularly.

Options after the course
• Many students choose to study for a degree, teacher training qualifications or Higher National Diploma at other colleges or universities
• Others have applied for positions within the public services
• The other main route is as a trainee instructor, supervisor or junior manager in outdoor centres and other leisure facilities throughout the UK

Mae Coleg Llandrillo Cymru’n rwymedig I roi cyflwyniad safonol mewn pob agwedd o chwaraeon.
Mae gan y Coleg bartneriaeth cryf gyda Chanolfan Conwy, sy’n cyflwyno’r modylau Awyr Agored. Hon yw un o ganolfannau addysg gorau Cymru.
Asesir y cwrs trwy ddefnyddio’r un fformat â’r cyrsiau lefel 3 eraill. Mae’r asesiad yn barhaus trwy gydol y cwrs, ac ar gyflwyno gwaith ysgrifenedig sy’n bodlonio’r criteria ar gyfer bob modiwl.
Enillir gwobrau o’r cyrff llywodraethu gan y rheini sy’n bodloni’r gofynion mynediad a sy’n arddangos gallu yn ystod eu hasesiad.
Ceir lleoliad gwaith am 4 wythnos ar ddiwedd blwyddyn 1

Gofynion mynediad ;
Bydd angen 4 TGAU gradd C ac uwch arnoch (neu gyfwerth) gan gynnwys Saesneg.
Bydd gennych ddiddordeb mewn gweithgareddau awyr agored, a byddwch yn cyfranogi’n rheolaidd.

Opsiynau ar Ôl y Cwrs
• Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio ar gyfer gradd, cymhwyster hyfforddi i fod yn athro neu Diploma cenedlaethol Uwch mewn colegau neu brifysgolion eraill
• Mae eraill wedi ymgeisio am swyddi o fewn y sector gyhoeddus
• Y prif lwybr arall yw hyfforddwr, goruchwyliwr neu is reolwr mewn canolfannau allanol a chyfleusterau hamdden arall ar draws y D.U

Mae’r modylau astudio’n cynnwy - The modules of study include:

Theori - Theory

Cyflwyniad i Ecoleg - Introduction to Ecology
Iechyd a Diogelwch - Health & Safety
Busnes mewn Chwaraeon - Business in Sport
Y corff gweithiol - Body in Action
Gweithio gyda phlant - Working with Children
Yr ymarferwr Beirniadol - The Reflective Practioner


Ymarferol - Practical
Hwylio - Sailing
Canwio Canadaidd - Canadian canoeing
Caiacio Môr - Sea kayaking
Cerdded Bryniau - Hillwalking
Dringo - Rockclimbing
Cyfeiriadu - Orienteering
Dringo mynyddoedd yn y Gaeaf - Winter mountaineering

Contact:01492 542 339 or E-Mail admissions@llandrillo.ac.uk


business focus archive

© Eryri-Bywiol / Snowdonia-Active 2007 - design and hosting by matrix10